ماده 13 شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

مدیران ‌موسسات خیریه­ دارای مجوز تأسیس و فعالیت در زمینه مراقبت از کودکان و نوجوانان بر اساس بند13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و یا جزء 8 بند «پ» ماده 57 قانون احکام دائمی مصوب 1396/01/16 از سازمان، در صورتی­که در بخش اهداف اساسنامه موسسه «مراقبت خانواده محور از کودکان و نوجوانان» ثبت شده باشد، می­توانند از بهزیستی استان مجوز فعالیت موسسه مراقبت خانواده محور را درخواست نمایند.