مدیران ‌موسسات خیریه­ دارای مجوز تأسیس و فعالیت در زمینه مراقبت از کودکان و نوجوانان بر اساس بند۱۳ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و یا جزء ۸ بند «پ» ماده ۵۷ قانون احکام دائمی مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ از سازمان، در صورتی­که در بخش اهداف اساسنامه موسسه «مراقبت خانواده محور از کودکان و نوجوانان» ثبت شده باشد، می­توانند از بهزیستی استان مجوز فعالیت موسسه مراقبت خانواده محور را درخواست نمایند.