ترکیب‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ که‌ برای‌ مدت‌ چهار سال‌ انتخاب‌ می‌ گردند به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:
الف‌ - یک‌ نفر نماینده‌ دادستان‌ کل‌ کشور.
ب‌ - یک‌ نفر نماینده‌ وزارت‌ کشور.
ج‌ - دو نفر از کادر پزشکی‌ به‌ انتخاب‌ و معرفی‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌.
د - سه‌ نفر کادر پزشکی‌ به‌ معرفی‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ و با انتخاب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.
تبصره‌ ۱ - هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ می‌ تواند برای‌ هر شهرستان‌ سه‌ تا پنج‌ نفر را جهت‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ انتخابات‌ نظام‌ پزشکی‌ آن‌ شهرستان‌ تعیین‌ نماید.
تبصره‌ ۲ - تجدید انتخاب‌ اعضاء هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ برای‌ دوره های‌ بعدی‌ بلااشکال‌ است‌.
تبصره‌ ۳ - افراد مذکور باید شرایط‌ موضوع‌ بندهای‌ (الف‌)، (ب‌)، (ج‌) و (د) ماده‌ (۲۳) این‌ قانون‌ را دارا باشند.