شماره ۵۵/۲۵۹۲ تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۶۲
تلفنگرام فوری
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
احتراماً چون در نظر است انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان و دومین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان برگزار گردد و در برگزاری همزمان دو انتخابات هماهنگی مهلت‌های قانونی حائز کمال اهمیت می‌باشد. خواهشمند است موافقت نمایند اصلاحیه مواد ۱۳ و ۱۶ آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان موضوع اصول ۵ و ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی را که به موجب آن زمان ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان از ۷ روز به ۱۴ روز افزایش یافته کان لم یکن تلّقی و در اجرای ماده ۱۳ آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان زمان ثبت نام داوطلبان ۷ روز منظور گردد. تا هماهنگی لازم در مهلت ثبت نام داوطلبان هر دو انتخابات رعایت گردد.
مصطفی طهرانی - سرپرست ستاد انتخابات کشور
شماره ۱۰۸۰۰ تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۱۶
ستاد انتخابات کشور
عطف به تلفنگرام ۵۵/۲۵۹۲ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۶۲:
«به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شده است، بنابراین طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی هر گونه دستبرد در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان می‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی