ماده 146 قانون مدنی

مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

عناوین و برچسب‌ها