ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 و قانون اعسار مصوب 1313/9/20 و ماده (524) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 نسخ می‌شود.

محتوای مرتبط (1 مورد)