اجراء حکم قطعی افراز تابع مقررات اجراء احکام مدنی خواهد بود.