مراقبت موقت کلیه کودکان و نوجوانان موضوع ماده ۸ قانون و ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ که مسئولیت نگهداری آنان از سوی دادسرا یا دادگاه به سازمان بهزیستی سپرده شده است، اعم از آن که در مراکز نگهداری یا محیط‌های دیگری نگهداری شوند، را می­توان تا زمان تعیین تکلیف قطعی آنان در مرجع قضایی به خانواده میزبان سپرد.