هرگاه به موجب ماده ۴۵ قانون دعوائی به بستان کاری واگذار شده و این دعوی به نتیجه مثبتی رسیده باشد اداره تصفیه ضمن صورت تقسیم یا به وسیله ضمیمه جداگانه آن را بین بستانکار انتقال گیرنده و سایر بستانکاران تقسیم خواهد نمود.