تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۳۶۵
شماره پرونده: ۹۲-۸۸-۱۷۲۰

استعلام:

اگر دارنده­ی چک در مواعد مذکور در ماده­ی۳۱۵ یا پس از مهلت مذکور مراجعه نماید آیا جهت صدور قرارتامین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید یا خیر.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد و مهلت ۱۵ روزه (ویا ۴۵ روزه) مذکور درماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته برعلیه صادرکننده است و لکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته برعلیه وی شود در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می آید./الف