تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. اصلاحیه رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ - ۱۴/۹/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور منتشره در شماره ۱۸۰۳۳ - ۲/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمی کشور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
بازگشت به نامه شماره ۵۶۴۷/ه- - ۱۳۸۵/۱۰/۱۳، دستور فرمایید نسبت به اصلاح گزارش رای وحدت رویه ۶۹۶ - ۱۳۸۵/۹/۱۴ (ردیف ۸/۸۱) به ترتیب ذیل اقدام فرمایند.
عبارت: « و جلب نظر دادستان محترم کل کشور که ذیلاً منعکس می‌شود، به صدور رای منتهی گردید.» را در سطر اول، پاراگراف ششم، صفحه دوم به جای عبارت « مبنی بر»، طبق نمونه پیوست، چاپ و منتشر گردد.