فصل ششم - امور مالی سازمان

از اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

سال مالی سازمان برابر یک سال شمسی است که به‌ جز سال اول، از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد. سال اول فعالیت سازمان از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند همان سال خواهد بود.

منابع درآمدی سازمان به قرار زیر است:
1- وجوه دریافتی بابت ثبت اوراق بهادار و صدور مجوزهای مذکور در ماده (7) قانون.
2- وجوه دریافتی از ناشران اوراق بهادار.
3- وجوه دریافتی بابت بخشی از کارمزد معاملات اوراق بهادار در بورسهای اوراق بهادار و کالایی، بازار خارج از بورس و بازار مشتقه.
4- وجوه دریافتی بابت هزینه‌های رسیدگی به اختلافات اشخاص در سازمان.
5- وجوه دریافتی بابت نظارت بر فعالیتهای اشخاصی که مطابق قانون برای آنها مجوز صادر شده است.
6- سایر منابع درآمدی.
تبصره 1 - سازمان موظف به تامین هزینه‌های خود است و لذا در بودجه عمومی ردیف اعتباری خاصی نخواهد داشت.
تبصره 2 (اصلاحی 1385/10/17) - تعیین مآخذ و منابع درآمدی سازمان، تعرفه وجوه دریافتی و مبانی محاسبه، نحوه وصول، ضمانتهای اجرایی و سایر موارد مرتبط به موجب آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورا خواهد رسید.
تبصره 3- تغییرات نرخهای قابل اعمال مشمول این ماده در ابتدای هر سال از طریق جراید کثیر الانتشار به اطلاع عموم خواهد رسید.

درآمدهای سازمان در هر سال مالی پس از کسر کلیه هزینه‌ها، استهلاکها و ذخیره‌های همان سال به عنوان مازاد (کسری) در حسابها و صورتهای مالی سازمان شناسایی می‌شود.

بودجه سازمان برای هر سال مالی به‌جز سال اول باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال مالی قبل توسط هیات مدیره تنظیم و به شورا پیشنهاد گردد.
تبصره 1- در صورت عدم تصویب بودجه توسط شورا، هیات مدیره می‌تواند با مجوز شورا نسبت به اجرای بودجه پیشنهادی خود به ماخذ یک دوازدهم در هر ماه اقدام نماید.
تبصره 2- تفاوت پرداختها با ارقام هریک از ردیفهای بودجه مصوب تا ده درصد نیاز به اصلاحیه بودجه ندارد، لکن تجاوز از این حد نیازمند تهیه اصلاحیه بودجه برای تصویب در شوراست.
تبصره 3- در صورتی که درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سازمان متناسب با هزینه‌های آن نباشد، با تصویب شورا می‌تواند از کمکهای دولت استفاده نماید.

سازمان می‌تواند وجوه مازاد بر نیاز خود را در بانکها سپرده‌ گذاری یا در اوراق مشارکت مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌ گذاری نماید.

انتشار هرگونه اوراق بهادار توسط سازمان ممنوع است.

تصویب صورتهای مالی سازمان برای هر دوره مالی توسط شورا به منزله مفاصا‌ حساب هیات مدیره برای همان دوره مالی است.

اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای سازمان ایجاد می‌کنند، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری سازمان با امضای ثابت رئیس و یک عضو از دو عضو دیگر هیات مدیره سازمان معتبر خواهد بود.
تبصره - دو عضو دیگر صاحب امضا توسط هیات مدیره تعیین خواهند شد.