اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است:
الف - دستورالعمل: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌ های انسانی در قوه قضاییه؛
ب - دستگاه‌ های مشمول: مراجع قضایی و بخش ‌های ستادی، معاونت ‌ها، مراکز و سازمان‌ های تابعه قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق؛
پ - کارکنان: تمام افرادی که به هر نحو در قوه قضاییه و در کلیه سطوح شغلی اعم از رسمی و غیر آن، عهده دار انجام وظایف محوله می‌ باشند؛
ت - ارباب رجوع: شخصی که به منظور دریافت هرگونه خدمت در چارچوب وظایف قوه قضاییه، با اختیار خود یا به سبب الزام قانونی به نحو حضوری یا غیرحضوری به هر یک از دستگاه ‌های مشمول مراجعه می ‌کند؛
ث - قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ج - قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲؛
چ - قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵.