تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۵۰۹۹۸۲۱۱۲۲۰۰۱۴۳

پیام: در صورت احراز جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات شلاق بزه توهین را به میزان بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل نماید.

رأی دادگاه بدوی

در مورد شکایت آقای ح. م. علیه آقای س. م. دایر بر توهین با توجه به شکایت شاکی و کیفر خواست صادره و مودای گواهی گواهان و سایر قرائن و امارات دیگر موجود در پرونده محرز بوده لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و بند چ و ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تعزیری محکوم می نماید در مورد اتهام دیگر متهم دایر بر تخریب نظر به اینکه متهم منکر تخریب عمدی اتومبیل شاکی شده و مودای گواهی گواهان نیز دلالتی بر تخریب عمدی و سوءنیت متهم ندارد لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و به استناد اصل ۳۷ ام قانون اساسی حکم به برائت متهم را صادر و اعلان می نماید رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۰۳ کیفری ۲ تهران - داود ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بنا به تقاضای جدیدنظر خواهی الف. م. به وکالت خانم الف. م. نسبت به دادنامه ۱۱۸۰ مورخ ۹۵/۸/۲۵ صادره از شعبه ۱۰۰۳ کیفری دو تهران که به موجب شکایت آقای ح. م. علیه تجدیدنظر خواه و وکیل وی مبنی بر توهین طرح از طرف دادگاه بدوی به چهار میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق دولت محکوم و مورد اعتراض و جدیدنظر خواهی واقع حال دادگاه با توجه به مراتب و نظر به اینکه درگیری لفظی بین شاکی و متهم صورت گرفته بنحویکه اقرار ضمنی به آن نیز گردیده و تجدیدنظرخواه نیز دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه گردد ارائه نداشته و رای صادره وفق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه را تائید می نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

علیرضا صداقتی - رضا مراد زاده