نظریه مشورتی شماره 7/1401/508 مورخ 1401/09/26

تاریخ نظریه: 1401/09/26
شماره نظریه: 7/1401/508
شماره پرونده: 1401-168-508 ک

استعلام:

در هیچ‌یک از مواد مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری استفاده از فرم در آراء و تصمیمات قضایی منع نشده است. حال سوال اینجاست که آیا استفاده از فرم در تنظیم آراء و تصمیمات قضایی دارای اشکال قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 374، 378 و 404 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که آرای مراجع قضایی باید با توجه به مندرجات و موضوع هر پرونده به صورت خاص و موردی به نحو مستدل، موجه و مستند به قانون و اصول حقوقی انشاء و صادر شود؛ بنابراین استفاده یا عدم استفاده از فرم موضوعیتی ندارد.

محتوای مرتبط (4 مورد)

منبع

عناوین و برچسب‌ها