ماده 106 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

خدمت پرسنل در ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها به یکی از صور زیر پایان می ‌یابد:
‌الف - شهادت.
ب - جانباز شدن.
ج - بازنشستگی.
‌د - بازخریدی.
ه - انتقال.
‌و - معلولیت.
‌ز - فوت.
ح - استعفاء.
ط - معافیت از خدمت.
ی - اخراج.