در اجرای تبصره ماده (۶) قانون ثبت احوال ،شهرداریها مکلفند از طریق واحدهای اجرایی خود نسبت به اعلام واقعه وفات به اداره ثبت احوال حوزه مربوط اقدام نمایند.