زن مستقلا میتواند در دارائی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.