مدت: مدت فعالیت از زمان تشکیل به مدت نا محدود می‌باشد.