ماده 47 قانون دیوان عدالت اداری

در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده ‏های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.