ماده 2 قانون دیوان عدالت اداری

(اصلاحی 1402/02/10)- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیات عمومی و هیاتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‎شود.
تبصره - رئیس دیوان عدالت اداری می‎تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

قوانین (1 مورد)