سازمان های وابسته به بنیاد یاد شده که هزینه جاری آنها از محل منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سالانه تامین نمی شود، تابع ضوابط استخدامی خاص خود که در اساسنامه آن سازمان ها پیش بینی شده است، می‌باشند.