ماده 178 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

ارتش و وزارت دفاع مکلف اند هزینه تحصیلی پرسنلی را که به خواست ارتش و وزارت دفاع در رشته‌ های مورد نیاز در دانشگاهها و ‌موسسات آموزش عالی تحصیل می کنند پرداخت نمایند.
‌تبصره 1 - ارتش و وزارت دفاع مکلف اند با همکاری نهضت سواد آموزی زمینه آموزش پرسنل بیسواد را فراهم نمایند.
‌تبصره 2 - اجرای این ماده طبق دستورالعملی خواهد بود که ستاد مشترک تهیه می ‌نماید.