فصل هفتم - دریافتی ماهیانه پرسنل

از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
وجوه دریافتی ماهانه پرسنل کادر ثابت و پیمانی عبارتست از مجموع حقوق و مزایای مستمر به علاوه مزایای شغل منهای کسورات.