وزارت‌ کشور در صورت‌ تقاضای‌ زن‌ علاوه‌ بر مدارک‌ مذکور در ماده‌ ۲ مدارک‌ زیر را نیز از مرد بیگانه‌ مطالبه‌ خواهد نمود:
۱ - گواهینامه‌ مبنی‌ بر اینکه‌ مرد مجرد است‌ یا متاهل، از مرجع‌ رسمی‌ محلی‌ یا ماموران‌ سیاسی‌ و کنسولی‌ کشور متبوع‌ مرد.
۲ - گواهی‌ نداشتن‌ پیشینه‌ بد و محکومیت‌ کیفری‌ مرد از مراجع‌ رسمی‌ محلی‌ یا ماموران‌ سیاسی‌ و کنسولی‌ کشور متبوع‌ مرد و همچنین‌ گواهی‌ عدم ‌سو پیشینه‌ کیفری‌ از مراجع‌ کشور در صورتی‌ که‌ مرد بیگانه‌ در ایران‌ اقامت‌ داشته‌ باشد.
۳ - گواهی‌ از مراجع‌ محلی‌ یا ماموران‌ سیاسی‌ و کنسولی‌ کشور متبوع‌ مرد مبنی‌ بر وجود استطاعت‌ و مکنت‌ زوج‌ و همچنین‌ تعهدنامه‌ ثبتی‌ از طرف‌ مرد بیگانه‌ مبنی‌ بر اینکه‌ متعهد شود هزینه‌ و نفقه‌ زن‌ و اولاد و هرگونه‌ حق‌ دیگری‌ که‌ زن‌ نسبت‌ به‌ او پیدا کند در صورت‌ بدرفتاری‌ یا ترک‌ و طلاق‌ پرداخت‌نماید.
تبصره‌ - در مواردی‌ که‌ وزارت‌ کشور مصلحت‌ بداند، برای حسن‌ انجام‌ وظایفی‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ و قوانین‌ ایران‌ زوج‌ در قبال‌ زوجه‌ دارد از قبیل‌ حسن ‌رفتار و انفاق‌ در تمام‌ مدت‌ زناشویی‌ و ادای‌ واجبات‌ مالی‌ زوجه‌ و اولاد تحت‌ حضانت‌ وی‌ و امثال‌ آن‌ و همچنین‌ در مواردی‌ که‌ تفریق‌ پیش‌ آید برای پرداخت‌ هزینه‌ مراجعت‌ همسر مطلقه‌ تا محل‌ سکونت‌ زن‌ در ایران‌ می‌تواند تضمین‌ متناسب‌ از شوهر مطالبه‌ نماید.
فرم‌ تعهدنامه‌ و تضمینی‌ که‌ در این‌ قبیل‌ موارد باید اخذ شود و چگونگی‌ استفاده‌ از ضمانت‌نامه‌ را، وزارت‌ کشور تهیه‌ خواهد نمود.