احیای حقوق عامه
احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یکصد و پنجاه‌ و شش قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم سازی و صدور مصوبات قضایی و مراجع فراقوه‌ ای که در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسی، مانند تأمین امنیت یا سلامت و بهداشت عمومی و یا حمایت از تولیدات داخلی و یا حقوق مصرف‌ کنندگان در تصمیمات مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت. چنانچه پیش‌ بینی شود حقوق و آزادی‌ های بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید می ‌شود باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمین ‌های کافی برای تأمین خسارات وارد شده اطمینان حاصل شود. در صورتی ‌که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد، دادستان به‌ موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل می‌ شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض شده، انجام می ‌دهد. دادستان در صورتی می ‌تواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد.
در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به ‌گونه‌ ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌ های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.
در راستای وظیفه فوق، اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه ‌های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می ‌کنند، باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله ارائه‌ شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نباید افشا شود.