شماره ۹۴-۴۲/۰۲-۴۰۲ /پ تاریخ ۹/۱۲/۱۳۵۹
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
۱- به‌موجب اصل ۸۲ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران‌استخدام‌کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
۲- برابر اصل ۱۴۵ قانون مذکور هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
۳- باتوجه به وضع موجود و نیاز ارتش به استفاده از وجود افراد خارجی به‌طور موقت سازمانها و ادارات ذی‌ربط استعلام می‌نمایند با در نظر گرفتن مفاد ۲ اصل یاد شده بالا آیا می‌توان به‌طور موقت از خدمت این قبیل اشخاص استفاده نمود یا خیر؟
۴- به‌نظر وزارت دفاع ملی به‌کار گماردن افراد مورد بحث به طور موقت، استخدام یا عضویت در ارتش تلقی نمی‌گردد.
۵- استدعا می‌شود مقرّر فرمائید با توجه به‌مراتب بالا نظریه آن شورای محترم را در این‌باره ابلاغ فرمایند تا به همان قرار اقدام شود.
وزیر دفاع ملی - سرهنگ جواد فکوری
شماره ۱۳۸۴ تاریخ ۱۳۵۹/۱۲/۱۴
وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه ۹۴-۴۲-۰۲-۴۰۲/پ مورخ ۹/۱۲/۱۳۵۹ اشعار می‌دارد:
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«بکار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی‌گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی