ماده 138 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پرسنل مستعفی در صورت نیاز سپاه با تقاضای شخصی و داشتن صلاحیت اعاده بخدمت و در صورتی که مدت انفصال آنان بیش از 5 سال نباشد با تصویب مقامات مذکور در ماده 87 این قانون بر اساس درجه یا رتبه و سابقه خدمت قبل از استعفاء و وضعیت فعلی آنها در چارچوب این قانون فقط برای یکبار به خدمت اعاده می‌شوند. این قبیل پرسنل باید وجوهی را که در زمان استعفاء دریافت داشته اند مسترد نمایند و متقابلاً وجوهی را که پرداخت نموده‌اند به آنان بازگردانده می‌شود.