ماده 193 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقررات فصل دهم این قانون صرفاً برای تطبیق پرسنل معتبر بوده و پس از انجام تطبیق کلیه پرسنل مطابق مقررات مندرج در فصول ‌قبلی این قانون به خدمت خود ادامه خواهند داد.