چنانچه دستور جلسه هیات‌عمومی، اعتراض به رای هیات‌ تخصصی موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون باشد ابتدا، رای هیات تخصصی و سپس متن اعتراض قرائت می‌شود.