در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده ‌اند، مراجع قضایی مکلف ‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف - اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان؛
ب - اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند (جزء در مورد مجرمان خطرناک)، چشم بند، پوشانیدن صورت و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛
پ - اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیا غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و هم چنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشته ‌ها، تصاویر و فیلم‌ های خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره سازی و تهیه نسخه از آن‌ ها؛ مگر به دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی.