ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری

هیات عمومی، در اجرای بند (1) ماده(12) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.