ماده 185 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

کارمندان طبقات سه ‌گانه موجود به شرح زیر تطبیق میگردند:
‌الف - کارمندانی که دارای سواد حدود ابتدائی می‌ باشند. اولین رتبه آنان یک بوده و به ازاء هر چهار سال سابقه خدمت یک واحد به رتبه آنان ‌افزوده میگردد.
ب - اولین رتبه کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی و یا بالاتر می‌باشند بر اساس ماده 73 این قانون محاسبه و به ازای هر چهار‌ سال سابقه خدمت یک رتبه به آنان افزوده میگردد.