(اصلاحی ۱۴۰۱/۰۲/۱۱)- از تاریخ لازم‎ الاجراء شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات ‌‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱» به‌ جز مواد (۱۲) و (۱۳) آن نسخ می‎ شود.