دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.