ماده 14 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

هیات مدیره باید حداقل هر ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد.