شماره ۲۰/۶۱۸۳۳ تاریخ‌ ۱۱/۵/۱۳۷۶
شورای‌ محترم‌ نگهبان
با ابلاغ‌ سلام‌، نظر به‌ اینکه‌ از زمان‌ پایان‌ یافتن‌ دوره‌ ریاست‌ جمهوری‌ تا معرفی‌ وزرا به‌ مجلس‌ و اخذ رای‌ اعتماد، با توجه‌ به‌ سابقه‌، فاصله‌ چند هفته‌ای‌ وجود دارد و در این‌ مدت‌، چگونگی‌ تصدّی‌ امور وزارتخانه‌ها و اعتبار تصمیمات‌ هیات‌ وزیران‌ و مقاماتی‌ که‌ به‌ نمایندگی‌ از ریاست‌ جمهوری‌ مسئولیت‌ یافته‌اند محل‌ سئوال‌ است‌، لطفاً نظر تفسیری‌ آن‌ شورا را نسبت‌ به‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ در موارد زیر اعلام‌ فرمایند:
۱- آیا وزرا از زمان‌ اختتام‌ دوره‌ ریاست‌ جمهوری‌ تا رای‌ اعتماد به‌ وزرای‌ جدیدکماکان‌ بر مسئولیت‌ خود باقی‌ می‌مانند؟
۲- در صورتی‌ که‌ وزرای‌ موجود در فاصله‌ مزبور بر مسئولیت‌ باقی‌ باشند تشکیل‌ و تصمیم‌گیری‌ هیات‌ وزیران‌ تحت‌ نظر ریاست‌ جمهوری‌ جدید میّسر است‌ یا خیر؟
۳- معاونان‌ رئیس‌ جمهور که‌ به‌ استناد اصل‌ ۱۲۶ قانون‌ اساسی‌ برای‌ اداره‌ امور برنامه و بودجه‌ و امور اداری‌ و استخدامی‌ منصوب‌ شده‌اند بعد از پایان‌ دوره‌ ریاست‌ جمهوری‌ می‌توانند به‌ کار ادامه‌ دهند یا نیاز به‌ حکم‌ جدید دارند؟
۴- کلیه‌ تصمیمات‌ نمایندگان‌ ویژه‌ رئیس‌ جمهور که‌ به‌ استناد اصل‌ ۱۲۷ قانون‌ اساسی‌ انتخاب‌ شده‌اند در این‌ مدت‌ نافذ است‌ یا صرفاً تصمیماتی‌ که‌ در حکم‌ صمیم‌ هیات‌وزیران‌ باشد اعتبار خواهد داشت‌؟
۵- آیا تشکیل‌ کمیسیونهای‌ متشکل‌ از وزرای‌ موضوع‌ اصل‌ ۱۳۸ قانون‌ اساسی‌ در فاصله‌ زمانی‌ مزبور مجاز است‌ و تصمیمات‌ ایشان‌ با تایید ریاست‌ جمهوری‌ جدید، لازم‌الاجرا است‌ یا خیر؟
معاون‌ اول‌ رئیس‌ جمهور - حسن‌ حبیبی
شماره ۷۶/۲۱/۱۱۴۴ تاریخ‌ ۱۳۷۶/۵/۱۳
معاون‌ اول‌ محترم‌ رئیس‌ جمهور
با سلام‌، نامه‌ شماره ۲۰/۶۱۸۳۳ مورخ‌ ۱۱/۵/۱۳۷۶ در جلسه‌ مورخ‌ ۱۳/۵/۱۳۷۶ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر تفسیری‌ شورا بدین‌ شرح‌ اعلام‌ می‌گردد:
«۱- وزرا از زمان‌ اختتام‌ دوره‌ ریاست‌ جمهوری‌ تا رای‌ اعتماد به‌ وزرای‌ جدید کماکان‌ بر مسئولیت‌ خود باقی‌ می‌مانند.
۲- وزرای‌ موجود در فاصله‌ مزبور بر مسئولیت‌ باقی‌ هستند و تشکیل‌ و تصمیم‌گیری‌ هیات‌ وزیران‌ تحت‌ نظر ریاست‌ جمهوری‌ جدید میّسر است‌.
۳- معاونان‌ رئیس‌ جمهور به‌ عنوان‌ معاون‌ به‌ کار خود ادامه‌ می‌دهند لکن‌ در آن‌ قسمت‌ که‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ امور برنامه‌ و بودجه‌ و امور اداری‌ و استخدامی‌ است‌ اداره‌ کار منوط‌ به‌ نوعی‌ موافقت‌ رئیس‌ جمهور می‌باشد.
۴- کلیه‌ تصمیمات‌ نمایندگان‌ ویژه‌ رئیس‌ جمهور که‌ به‌ استناد اصل‌ ۱۲۷ قانون‌ اساسی‌ انتخاب‌ شده‌اند در این‌ مدت‌ نافذ نمی‌باشد.
۵- در بند ۵ با تایید ریاست‌ جمهوری‌ جدید، تصمیمات‌ مذکور، لازم‌ الاجرا است‌.»
دبیر شورای‌ نگهبان - احمد جنّتی