تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۸۵۰
شماره پرونده: ۹۳-۱۲۷/۱-۷۲۳

استعلام:

با توجه به اینکه احکام وآثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام وآثار مسئولیت غیر تضامنی نمی­باشد و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند، اگرخواهان در دادخواست دعوی صدورحکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح نماید و سپس خواهان درجلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم نماید(یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا اولین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده، قابل ترتیب اثر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: موارد مسوولیت تضامنی در قانون، تعیین شده است و تشخیص آن با دادگاه صادرکننده رأی است.
ثانیاً: با توجه به این که سبب و آثار مسوولیت تضامنی با غیرتضامنی متفاوت است، بنابراین تغییرهریک از این ادعاها توسط خواهان، به معنای تغییر نحوه دعوا است و برابر ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تنها تا اولین جلسه دادرسی امکان­پذیر است.