ماده 22 اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است:
الف - در اجرای بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون، همه ساله در لوایح بودجه سنواتی، معادل بیست درصد (20 ٪) از کل هزینه ‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی را به منظور تامین بخشی از منابع صندوق، پیش ‌بینی و منظور نماید تا مطابق ماده (24) قانون به صندوق پرداخت شود.
ب (اصلاحی 1397/03/30)- نسبت به پیش ‌بینی مبالغ موضوع بند (پ) ماده (4) قانون در لوایح بودجه‌ سنواتی، جهت اختصاص صددرصد این مبالغ به صندوق اقدام نماید.
پ - نسبت به پیش ‌بینی جریمه ‌های وصولی موضوع بند (ت) ماده (57) قانون در لوایح بودجه سنواتی مطابق تبصره (3) ماده (57) قانون اقدام نماید.
ت - در صورت کسری منابع مالی صندوق، با درخواست مدیر صندوق و تایید و اعلام مجمع عمومی صندوق، کسری منابع صندوق را در بودجه سنواتی سال بعد منظور نماید.