مسئول تامین امنیت تجمع‌‏ها و راهپیمایی‏‌های قانونی، نیروی انتظامی است و حضور دیگر افراد و گروه‏ها، تحت‏ عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمع‌‏ها و راهپیمایی‏‌های مذکور، ممنوع است.
تبصره - شوراهای تامین، محل‏‌های مناسبی را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی تعیین‏ می‏کنند و سعی ‏می‌شود مراسم در این محل‏ها برگزار شود. محل‏های تعیین‏‌شده داخل شهرها خواهند بود و ویژگی‌‏های دیگر آن، به وسیله دبیرخانه شورای امنیت کشور به شوراهای تامین اعلام می‌شود و در هر صورت، به پیشنهاد احزاب متقاضی و تایید شورای تامین، می‌‏توان تجمع را در محل دیگری برگزار کرد.