فصل دوازدهم - شمول قانون بر شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران

از ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران از نظر امور استخدامی و پرسنلی تابع مقررات این قانون می ‌باشند.
‌تبصره 1 - حداقل سن مستخدمین مذکور در بند ط ماده 29 این قانون برای ژاندارمری و شهربانی 17 سال می‌باشد.
‌تبصره 2 - شهربانی می ‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده 32 این قانون برای مشاغل دیگری که منحصراً پرسنل زن باید بر عهده گیرند زنان را به صورت کارمند استخدام نماید.
‌تبصره 3 - مراکز و دوره‌ های آموزشی شهربانی به شرح زیر می‌باشد:
‌الف - آموزشگاه سرپاسبانی معادل آموزشگاه نظامی مذکور در ماده 45 این قانون.
ب - دوره تخصصی سرپرستی معادل دوره‌ های تخصصی و سرپرستی مذکور در مواد 46 و 47 این قانون.
ج - دانشکده علوم انتظامی معادل دانشکده علوم نظامی مذکور در ماده 49 این قانون.
‌د - دوره رسته‌ ای معادل دوره مقدماتی رسته‌ ای مذکور در ماده 50 این قانون.
ه- - دوره عالی رسته‌ ای معادل دوره عالی رسته مذکور در ماده 51 این قانون.
‌و - دوره آموزش انتظامی معادل دوره آموزش نظامی مذکور در ماده 52 این قانون.
‌تبصره 4 - عناوین درجات مذکور در بندهای 5 و 6 و 7 ماده 64 این قانون در شهربانی به ترتیب عبارتند از سرپاسبان‌ سوم، سرپاسبان ‌دوم، ‌سرپاسبان ‌یکم.
‌تبصره 5 - در کلیه موارد این قانون به استثنای فصل یکم در رابطه با پرسنل شهربانی و ژاندارمری مقامات و سازمانهای زیر اختیارات و ‌مسئولیتهای مقامات و سازمانهای معادل خود در ارتش و وزارت دفاع را از نظر امور استخدامی و پرسنلی به شرح زیر دارا می‌ باشند:
‌الف - وزیر و وزارت کشور معادل وزیر و وزارت دفاع و رئیس ستاد مشترک و ستاد مشترک.
ب - رئیس شهربانی و فرمانده ژاندارمری و شهربانی و ژاندارمری معادل فرماندهان نیروها و نیروها.
ج - مسئولین سازمان عقیدتی سیاسی شهربانی و ژاندارمری و سازمانهای مزبور معادل مسئول سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و سازمان مزبور.
‌د - مسئول سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی و سازمان مزبور معادل مسئول سازمان حفاظت اطلاعات ارتش و سازمان مزبور.
‌تبصره 6 - پاسبان‌های درجه 1 و 2 و 3 موجود شهربانی که فارغ‌التحصیل آموزشگاه پاسبانی می‌باشند به ترتیب زیر تطبیق می‌گردند:
‌تبصره 7 - آن گروه از پرسنل شهربانی که به موجب تبصره ذیل بند ب ماده 33 قانون استخدام ارتش، اصلاحی 1358/08/29 درجات پاسبان‌ یکمی‌ به سرپاسبان‌ سومی، سرپاسبان‌ سومی به سرپاسبان‌ دومی را یک و نیم برابر مشابهین خود در ارتش طی نموده ‌اند به هنگام تطبیق معادل مدتهای مازاد‌ بر حداقل توقف در درجات یاد شده از ارشدیت برخوردار می‌ گردند.
‌تبصره 8 - همردیفان موجود شهربانی با حفظ وضعیت همردیفی خود مشابه افسران همدرجه موجود شهربانی با این قانون تطبیق میگردند.