ماده 173 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دریافت حقوق بازنشستگی، یا وظیفه و سهمیه مستمری تواماً ممنوع بوده و در این حالت فقط مبلغ بیشتر پرداخت خواهد شد.