ماده 7 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان سازمان عبارتند از:
الف - شورا
ب - هیات مدیره
پ - رئیس سازمان
ت - حسابرس - بازرس