ماده 22 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

حسابرس - بازرس موظف است هرگونه قصور یا تقصیر در ارایه اطلاعات موثر بر گزارش حسابرسی از سوی اعضای هیات مدیره، یا موارد مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط را در گزارش خود منعکس نماید.