ماده 116 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

ارتش می‌ تواند در صورت نیاز پرسنل بازخرید شده ‌ای را که صلاحیت اعاده بخدمت داشته باشند و از مدت برکناری آنان بیش از 5‌ سال نگذشته باشد با تقاضای شخصی و تصویب مقامات مذکور در ماده 78 این قانون فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و قدمت خدمت قبلی بخدمت‌ اعاده نماید. این قبیل پرسنل باید وجوهی را که بابت بازخرید سوابق خدمت دریافت داشته ‌اند مسترد دارند.