ماده 34 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

موارد پیش‌ بینی نشده در این اساسنامه مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه خواهد بود.