جلسات مجمع عالی سالی دو بار در تیر ماه جھت تصویب ترازنامه و صورتھای مالی کانون و در بھمن ماه جھت اخذ گزارش عملکرد کانون و دفاتر نمایندگی و تصویب بودجه سال آتی کانون تشکیل می‌شود.
تبصره ۱: جلسات مزبور با دعوت دبیر مجمع تشکیل می‌شود.
تبصره ۲: جلسات فوق العاده بنا به درخواست ھر یک از اعضا و تصویب رئیس مجمع تشکیل می‌شود.