ماده 3 مکرر قانون صدور چک

(الحاقی 1382/06/02)- چک فقط در تاریح مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

قوانین (1 مورد)