ماده 186 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

(اصلاحی 1383/03/05)- به وراث کلیه پرسنل اعم از شاغل، بازنشسته و وظیفه، جانباز، معلول که شهید یا‌فوت می‌شوند معادل مبلغ پیش‌بینی شده در قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی ‌از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت - مصوب 26/2/1375 با اصلاحات بعدی-‌هزینه کفن و دفن پرداخت می‌شود.