آراء هیأتهای‌ تجدیدنظر انتظامی‌ پزشکی‌ استان‌ تا حد مجازاتهای‌ بندهای‌ (الف‌)، (ب‌) و (ج‌) تبصره‌ (۱) ماده‌ (۲۸) قطعی‌ است‌.